Artikel 1- Algemeen

1.1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Prodoor Benelux BV, tenzij door Prodoor Benelux BV nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeen- gekomen. In het hierna volgende wordt Prodoor Benelux BV nader aangeduid als “verkoper” en de klant als respectievelijk “koper”.

1.1.2    Wanneer in een aanbieding, dan wel overeenkomst door verkoper van deze voorwaarden wordt afgeweken, behouden alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding.

1.1.3    Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeen- komsten van verkoper, ongeacht een eventuele verwijzing van koper naar eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

 

Artikel 2- Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend.

2.2       De afmetingen, het gewicht en de kenmerken van producten volgens folders, prenten, ontwerpen en gegevens, gehecht aan de offerte dienen uitsluitend beschouwd te worden als inlich- tingen zonder waarborg voorvolledige nauwkeurigheid.

 

Artikel 3- Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1       Een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat wij een opdracht hebben aanvaard dan wel hebben bevestigd.

3.2       Overeenkomsten worden afgesloten onder voorbehoud van een positief kredietadvies.

3.3       Afbeeldingen, catologi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven welke verkoper verstrekt, zijn indicatief en voor verkoper niet bindend.

3.4       Verkoper blijft eigenares van eventuele ontwerpen, (constructie-) tekeningen, toelichtingen en bijlagen, die door haar aan koper zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten blijven berusten bij verkoper. Koper zal er voor zorgdragen, dat bedoelde stukken niet worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter hand worden gesteld.

3.5       Indien op grond van aan koper toe te rekenen redenen het onmogelijk is de zaken te plaatsen conform de overeenkomst, zal aan koper een bijkomende som in rekening gebracht worden ter zake van gemaakte extra kosten. De koper heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatie plicht. Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.

 

Artikel 4- Prijzen

4.1       Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief B.T.W., tenzij anders overeengekomen, en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen. Goederen worden geleverd af ons bedrijf of een andere door ons aangewezen locatie. Kosten voor transport, in- uitlading, verpakkingen en verzekering komen voor rekening van koper.

4.2       Verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

 

Artikel 5- Annulering

5.1   Indien de koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren worden de kosten van begrotingen en plannen tegen de bij verkoper gebruikelijke tarieven, alsmede 10% van de orderprijs (incl.B.T.W.), zijnde annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

 

Artikel 6- Levering

6.1       Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukke- lijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2       Alvorens de verkoper bij niet-tijdige levering in verzuim wordt geacht te zijn, dient hij eerst door koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de verkoper een redelijke termijn wordt geboden alsnog te leveren, die deze termijn vervolgens onbenut laat.

6.3       Indien op grond van aan koper toe te rekenen redenen het niet mogelijk is de zaken te leveren, wordt koper geacht de goederen af te nemen en te betalen.

 

Artikel 7- Reclames

7.1          Koper dient bij ontvangstneming van de zaken te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Koper is verplicht indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkoper hiervan binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk op de hoogte te stellen, één en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten.

7.2       Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van de koper ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. Koper is verplicht verborgen gebreken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen nadat deze bekend zijn geworden, schriftelijk bij verkoper te melden.

7.3       Reclames over facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij verkoper te worden ingevoerd.

7.4       Na het verstrijken van de in artikelen 7.1 t/m 7.3 genoemde termijn, wordt koper geacht de geleverde zaken respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Reclamaties worden alsdan niet meerdoor verkoper in behandeling genomen.

7.5       Het indienen van een reclame ontslaat koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper.

 

Artikel 8- Overmacht

8.1       Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in hetverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

8.2       Indien verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van materialen ofwel bij haar, ofwel bij haar leveranciers, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen met belemmerende werking en technische bedrijfsstoringen niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, heeft verkoper het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel- indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

8.3       Koper is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, schadevergoeding te vorderen of eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of niet na te komen.

 

Artikel 9- Garantie

9.1       Ten aanzien van de geleverde zaken geldt, onverminderd het beplaade in artikel 7, dat verkoper uitdrukkelijk geen andere garantie of verplichting op zich neemt dan de navolgende:

  1. a. Verkoper garandeert gedurende de door producent aan Prodoor Benelux BV verleende garantie termijn na levering/ montage, dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en constructie- fouten.
  2. b. Indien de gebreken terzake waarvan gereclameerd wordt, naar het oordeel van de verkoper onder garantie vallen, is verkoper gerechtigd te harer keuze de desbetreffende zaak of onderdelen daarvan kosteloos te herstellen of te vervangen. Voor de beoordeling van de vraag of gebreken onder de garantie vallen, is verkoper gerechtigd een expertise-onderzoek te laten uitvoeren door een bureau te harer keuze. Blijkt dat gebreken niet onder de garantie vallen, zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  1. c. De garantie strekt zich uitdrukkelijk niet uit over de kleurechtheid van uit kunststof vervaar- digde producten of delen van producten, alsmede in welke vorm dan ook aangebrachte bekledingen of verflagen, (montage-) werkzaamheden verricht door derden, onjuist gebruik, zaken welke op onjuiste wijze of niet tijdig door koper of derden zijn (voor-) behandeld/geverfd, factoren van buitenaf, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, alsmede over onderdelen welke op grond van de aard van hun gebruik aan verhoogde slijtage onderhevig zijn.
  1. d. Op de onder artikel 9.1 b bedoelde vervangen zaken of onderdelen daarvan, is het in artikel 9 bepaalde van toepassing. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan de verkoper.

9.2       Koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de onder 9.1 b bedoelde werk zaam- heden uit te voeren en dient verkoper daartoe voldoende tijd te gunnen, zulks op straffe van verval van garantie.

 

Artikel 10- Eigendomsvoorbehoud

10.1     De eigendom van alle door verkoper verkochte zaken blijft bij koper zolang koper de vorderingen aan verkoper uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog teverrichten werk zaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkom- sten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen de vorderingen ter zake van boeten, rente, kosten en schadevergoeding.

10.2     Koper is zolang hij bovenstaande vorderingen nog niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door verkoper geleverde zaken te vervreemden of te verzwaren.

10.3     Verkoper is door koper gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde zaken in haar macht te brengen indien koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt,onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding van koper.

 

Artikel 11- Aansprakelijkheid

11.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (garantie) sluit verkoper uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van verkoper. Met name is verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor koper het heeft aangeschaft.

11.2     Indien er voor zover er op verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende order per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

11.3     Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat de koper de schade had kunnen onderkennen, schrifte- lijk te worden gemeld bijverkoper, op straffe van verval van iedere aanspraak van koper op schadever- goeding door verkoper.

11.4     Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door verkoper geleverde zaken.

 

Artikel 12- Transportrisico

12.1     Indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, worden de zaken geacht te zijn verkocht voor levering af fabriek of magazijn van producent.

12.2     Indien uitdrukkelijk franko-levering is overeengekomen, dan zal het risico van de zaken in ieder geval voor rekening van koper zijn op het moment van aflevering van deze zaken door de vervoerder.

 

Artikel 13- Betaling

13.1     Betalingen door koper dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schrifte- lijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De door de bank aangenomen valutadatum wordt aangemerkt als betalingsdag.

13.2     Verrekening of korting ter zake van beweerde tegenvorderingen van koper is niet toegestaan.

13.3     In geval van overlijden, faillissement, surseance van betaling, ontbinding en/of liquidate van de koper en de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schulds- anering Natuurlijke Personen ten aanzien van de koper, zal de koopovereenkomst ter keuze van de verkoper geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, indien verkoper daartoe de wens te kennen geeft.

 

Artikel 14- Renten en kosten

14.1     Indien koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is hij zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late betalingen,gelijk aan het discontopercentage van de Nederlands Bank, verhoogd met 2% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

14.2     Alle door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het bedrag van deachterstallige betaling, met een minimum van € 125,-

14.3     Indien koper enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden ook na aanmaning zijdens verkoper niet nakomt, verbeurt hij terzake van door verkoper gelden verlies en/of schade aan een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete ten bedrage van 20% van de factuurwaarde van de geleverde zaken.

 

Artikel 15- Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1     Op alle overeenkomsten tussen verkoper en haar kopers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2     Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van verkoper is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

15.3     verkoper is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Koper heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting van de civiele rechter uit te spreken.

15.4     Indien het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen die scheidslieden recht spreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschied aldus dat elk van de partijen er één benoemt en dederde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig

als de scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PDF te downloaden.